AUTOMATY SPRZEDAJ�CE NAPOJE GOR�CE

Nawi�zujemy wsp�prac� z firmami i instytucjami, kt�re pragn� zapewni� swoim klientom lub pracownikom dost�p do napoj�w gor�cych.

Proponujemy zainstalowanie w Pa�stwa obiekcie automatu sprzedaj�cego napoje gor�ce. Sprzeda� napoj�w mo�e odbywa� si� w trybie got�wkowym, b�d� te� z wykorzystaniem Pa�stwa funduszu socjalnego.

Automaty nasze rozpoznaj� monety, wydaj� reszt�, s� w stanie co 15 sekund wyda� kubek gor�cego, na bie��co przygotowanego napoju.
Pracuj� 24 godziny na dob�, ka�dego dnia tygodnia.

U�ywamy komponent�w, wytwarzanych przez najlepszych europejskich producent�w.

Napoje mo�liwe do uzyskania z naszych automat�w, to:

 • kawa du�a z cukrem czarna

  ,
 • kawa du�a bez cukru czarna

  ,
 • kawa du�a z cukrem i ze �mietank�

  ,
 • kawa du�a bez cukru i ze �mietank�

  ,
 • kawa ma�a mocna z cukrem czarna

  ,
 • kawa ma�a mocna bez cukru czarna

  ,
 • kawa ma�a mocna z cukrem i ze �mietank�

  ,
 • kawa ma�a mocna bez cukru i ze �mietank�

  ,
 • cappuccino

  ,
 • czekolada na gor�co

  ,
 • herbata (o r�nych smakach, np. cytrynowa, malinowa, earl gray)

  ,
 • zupy (np. bulion, barszcz, zupa pomidorowa, zupa grzybowa)

  .

Urz�dzenie mo�e obs�u�y� du�� liczb� os�b w kr�tkim czasie.

Zastosowanie automat�w sprzedaj�cych napoje gor�ce, powoduje wzrost efektywno�ci pracy zatrudnionych w firmie os�b, dzi�ki oszcz�dno�ci czasu oraz znaczne obni�enie koszt�w energii.

Firma nasza proponuje us�ug� operatorsk�. Oznacza to, �e nie sprzedajemy automat�w, natomiast instalujemy nasze urz�dzenia w odpowiednich miejscach i dbamy o ci�g�o�� sprzeda�y napoj�w gor�cych.
Wsp�praca z nami powoduje podniesienie atrakcyjno�ci, funkcjonalno�ci
i presti�u obiekt�w, w kt�rych pracuj� nasze automaty sprzedaj�ce.
Oferta nasza jest szczeg�lnie korzystna dla w�a�cicieli obiekt�w, kt�rzy nie chc� przeznacza� �rodk�w na zakup automat�w sprzedaj�cych ani na tworzenie bufet�w, a jednocze�nie pragn� podnie�� standard tych miejsc. Wsp�praca z nami mo�e stanowi� r�wnie� uzupe�nienie oferty istniej�cego ju� bufetu.

Instytucje i firmy zainteresowane wsp�prac�, prosimy o skontaktowanie si� w celu ustalenia warunk�w wsp�pracy.

tel./fax 59 847 19 90

tel. kom. 602 664 858

e-mail:

 
projekt i wykonanie